Ценности
  • Поддържани на добри професионални взаимоотношения с клиенти, доставчици, партньори и обществото като цяло.
  • Осигуряване на много добри условия на труд, адекватно заплащане, обучение.
  • Създаване на колектив, в който всеки осъзнава своята дейност и допринася за постигане на общите цели на стопанството.
  • Постоянен стремеж за повишаване на качеството на продукта и услугите с цел все по-пълно задоволяване на изискванията и обслужването на клиентите, доставчиците и партньорите.
Мисия
  • Природосъобразно, устойчиво и многофункционално стопанисване на горите.
  • Разработване на нови производства, продукти и услуги и разширяване на пазарите.
  • Завишаване на изискванията за опазване на околната среда и спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
  • “Фейзал” ЕООД да бъде сред водещите организации в бранша при провеждане на дейности по стопанисването на горите в района на общината, областта и страната.– организация с най-добри условия за провеждане на дейностите и професионално развитие на кадрите.
feizal-logo-ltd